เรื่อง
2566
250466 กำหนดอัตราการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เหมาต้น) (ฉบับที่2).pdf
250466 กำหนดอัตราจำหน่ายยางพาราของฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
2565
210965 กำหนดอัตราการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เหมาต้น).pdf
200765 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
050765 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
220465 การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (พื้นที่ 907 ไร่).pdf
310365 กำหนดอัตราการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
2564
240964 กำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร.pdf
160864 กำหนดอัตราจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปและค่าบริการส่งสินค้า (ฉบับที่ 2).pdf
020864 กำหนดอัตราจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปและค่าบริการส่งสินค้า.pdf
230464 กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบรรจุกล่อง.pdf
2563
011063 กำหนดอัตราการเข้าชมแปลงดอกไม้ของฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
310763 กำหนดวงเงินทดลองราชการของฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
010663 กำหนดอัตรารายได้จากการจำหน่ายผักปลอดภัยและผักอินทรีย์.pdf
010663 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะ.pdf
030463 การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (พื้นที่ 907 ไร่).pdf
030463 การประมูลมะม่วงมหาชนกอินทรีย์.pdf
030463 การประมูลลำไย.pdf
2562
200862 การประมูลลำไย พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (อำเภอพร้าว).pdf
220462 การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (พื้นที่ 907 ไร่).pdf
220462 การประมูลมะม่วงมหาชนกอินทรีย์.pdf
2561
261161 ผลการตัดเลือกบุคคลสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (จ้างเหมา).pdf
100961 รับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานหน่วยงานในกำกับ) สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
2556
261156 กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายกิ่งพันธ์ลำไยและมะม่วงของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
261156 กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการใช้บริการสถานที่ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการถ่ายภาพและถ่ายทำวิดิโอในรูปแบบธุรกิจและถ่ายทำภาพยนต์ ของบริษัท ห้างร้าน.pdf
150556 กำหนดแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับวันเวลาทำงานสำหรับบุคลากรภาคสนามของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
150556 กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการห้องประชุมและค่าบริการในการจัดฝึกอบรม ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
270256 หลักเกณฑ์และวิธีควบคุมการยืมเงินทดลองราชการ.pdf
170156 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด.pdf
2555
111055 กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายยางพาราของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
111055 กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานจากเงินรายได้ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
2554
060154 กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และค่าบริการอื่นๆของสำฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
2552
180352 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันจากงบประมาณเงินรายได้ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
310852 กำหนดแนวปฏิบัติงานบุคลากรจากเงินรายได้ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
310852 กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และค่าบริการอื่นๆ ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
110952 กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าต้นไม้ในการทำวิจัยฯ ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
2551
071051 กำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
171251 อัตราการเบอกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้.pdf
171251 อัตราการเบิกเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมการหารายได้ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได.pdf
171251 อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้.pdf
171251 อัตราการเบิกจ่ายเงินสำหรับที่ปรึกษาและผู้มีอุปการะคุณของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้.pdf
171251 อัตราการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้.pdf
171251-อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้.pdf
281251 อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการของบุคาลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้.pdf
281251 อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้.pdf


ปรับปรุงข้อมูล 19/9/2566 16:25:41
, จำนวนการเข้าดู 0