2565 เรื่อง
121065 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
011065 มอบหมายภาระงานให้บุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัยปฏิบัติ.pdf
220965 แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายของฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
220465 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับผลผลิตเกษตร (มะม่วง).pdf
220465 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเงินจากการจำหน่ายผลผลิตเกษตร (มะม่วง).pdf
310365 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดของฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
221264 อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำดิบ และน้ำประปา ของหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
2564
011064 มอบหมายภาระงานให้บุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่.pdf
090464 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดของฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf

ปรับปรุงข้อมูล 18/1/2566 16:08:14
, จำนวนการเข้าดู 0