ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

นักวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักวิชาการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร