ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

นักวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร