2565 เรื่อง
020865 ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 107 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
220465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 งานด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
280365 ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรพร้อมห้องเย็น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
070365 ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเก็บพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและพืชหายาก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
2564
221264 อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำดิบ และน้ำประปา ของหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
2563
090663 การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ.pdf
160463 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
090363 การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ.pdf
090363 การบริหารการพัสดุของหน่วยงานวิสาหกิจ.pdf
030163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
2562
111262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาระบบสื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์แบบมีชีวิต ออกแบบและจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในรูปแบบของวีดิทัศน์ สารคดีข้อมูลภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และสารคดีท่องเที่ยว ดิน น้ำ ป่า พร้อม
111262 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 72 รายการ เพื่อใช้ในโครงการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
290162 การประมูลลำไย.pdf
2559
231259 ขยายเวลาการประมูลลำไย.pdf
301159 การประมูลลำไย.pdf
120759 วิเคราะห์และออกแบบระบบน้ำในพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด.PDF
130659 การประมูลลำไย.pdf
020559 งานวิเคราะห์และออกแบบระบบน้ำในพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด.PDF
290359 การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (พื้นที่ 907 ไร่).pdf
290359 การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (อำเภอพร้าว).pdf
290359 การประมูลมะม่วงมหาชนกอินทรีย์.pdf
2558
060558 การประมูลลำไย.pdf
030458 การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP.pdf
030458 การประมูลมะม่วงมหาชนกอินทรีย์.pdf
300458 การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (อ.พร้าว).pdf
2556
230956 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ พร้อมบ่พักน้ำ คสส. ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว.pdf

ปรับปรุงข้อมูล 18/1/2566 15:51:19
, จำนวนการเข้าดู 0