ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF)การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 มการาคม 2567  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF)การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายธีรนนท์ กันทะวงค์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสันทราย กล่าวรายงานจัดกิจรรม และนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย เป็นประทานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านโปง นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย เข้าร่วมกิจกรรม อาทิต กิจกรรมทำเสวียนและจัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ เศษวัชพืชเพื่อลดการเผา นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมทำแนวกันไฟ  ณ ค่ายแทนคุณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 มกราคม 2567     |      51
พิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี กราบบังคมทูลถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธี ดร.สุรชัย  ศาลิรัศ  ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดพิธีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ ชุมชนบ้านโปง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโปง นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ดอก 1,000 ต้น อาทิ ต้นอินทนิล ต้นคูน ต้นหางนกยูง เป็นต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปลุกจิตสำนึกประชาชน เยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า  ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สิงหาคม 2566     |      532
ทั้งหมด 3 หน้า