ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm
พิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี กราบบังคมทูลถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธี ดร.สุรชัย  ศาลิรัศ  ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดพิธีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ ชุมชนบ้านโปง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโปง นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ดอก 1,000 ต้น อาทิ ต้นอินทนิล ต้นคูน ต้นหางนกยูง เป็นต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปลุกจิตสำนึกประชาชน เยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า  ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สิงหาคม 2566     |      560
โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และทำแนวกันไฟในพื้นโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมี ดร.สุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โครงการฝึกอบรมฯ นี้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ, การให้ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการป้องกันไฟป่า โดย นายนรินทร์ วิรุฬัห์รัตน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สันทราย (ห้วยส้ม), นายเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร, นายสรพงษ์ คำมี กำนันตำบลป่าไผ่, นายมนตรี หินมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่, นายชินโชติ ทิศยาณะ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าไผ่, นายสมใจ ปงหาญ บุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ของชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 กรกฎาคม 2566     |      379
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
3 มิถุนายน 2566     |      301
ทั้งหมด 3 หน้า