ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และทำแนวกันไฟในพื้นโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมี ดร.สุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โครงการฝึกอบรมฯ นี้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ, การให้ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการป้องกันไฟป่า โดย นายนรินทร์ วิรุฬัห์รัตน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สันทราย (ห้วยส้ม), นายเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร, นายสรพงษ์ คำมี กำนันตำบลป่าไผ่, นายมนตรี หินมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่, นายชินโชติ ทิศยาณะ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าไผ่, นายสมใจ ปงหาญ บุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ของชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2566 15:15:52     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 389

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด