แบบฟอร์มและเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารขออนุมัติ|ขออนุญาต


ประกาศ|ระเบียบ|คำสั่ง


เอกสารเผยแพร่


ใบขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย แผ่นพับสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
ใบขออนุมัติซื้อ/จ้าง ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แผ่นพับค่ายลูกเสือ ค่ายแทนคุณ
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ระเบียบฟาร์มมหาวิทยาลัย ตารางฝึกอบรมค่ายแทนคุณ 1 วัน
ติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงาน โทร.0-5387-5700 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตารางฝึกอบรมค่ายแทนคุณ 1 คืน 2 วัน
คำสั่งฟาร์มมหาวิทยาลัย ตารางฝึกอบรมค่ายแทนคุณ 2 คืน 3 วัน
คำสั่งมหาวิยาลัยแม่โจ้

แบบฟอร์ม


คู่มือ


 เอกสารประกอบการ


แบบใบลา คู่มือการฝึกงานและข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ใบรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบฟอร์มชี้แจ้งการเข้าออกไม่ตรงตามเวลา ใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า
ระบบตรวจสอบเวลาทำงาน ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GA)
เอกสารลงนามความร่วมมือฉบับสมบูรณ์

ปรับปรุงข้อมูล 15/5/2566 10:47:48
, จำนวนการเข้าดู 0